24/06/2012

Opublikowano przez w prawo autorskie | 0 komentarzy

Jak skutecznie sprzedać/kupić autorskie prawa majątkowe.

Sprzedaż autorskich praw majątkowych i udzielnie licencji wyłącznej

Rozpoczynając temat prawa autorskiego, poruszę zagadnienie wręcz ocierające się o oczywistość dla osób zaznajomionych z tematem tj. w jakiej formie należy skutecznie sprzedać/kupić prawa autorskie majątkowe do utworu. Zaznaczam, iż brak znajomości tej podstawowej zasady w prawie autorskim może kosztować Cię naprawdę sporo.

Zbycie majątkowych praw autorskich do utworu, jak i udzielnie licencji wyłącznej bezwzględnie wymaga tzw. formy pisemnej.

Czyli by sprzedać grafikę, projekt logo, np.: przedsiębiorcy tak by tylko on mógł używać utworu wymagane jest zawarcia umowy w formie pisemnej, tj. papierowa umowa na której to znajdują się własnoręczne podpisy stron, bądź równoważnej z nią wersji elektronicznej obligatoryjnie wyposażonej w podpis elektroniczny. Powyższe może nastąpić też poprzez wymianę korespondencji między stronami, w w/w formach tj. w podpisanej wersji papierowej bądź elektronicznej opatrzonej podpisem elektronicznym.

Bezwzględnie nieważność umowy.

Brak dochowania powyższych warunków, sprawia, iż umowa zawarta między stronami jest bezwzględnie nieważna. W prawie mówi się na to, iż jest to forma pisemna zastrzeżona pod rygorem nieważności (ad solemnitatem).

Czyli, kupując jakaś grafikę poprzez wymianę samych maili, bez podpisu elektronicznego, nie możemy liczyć, iż nasze zastrzeżenie – że tylko my możemy używać danej grafiki – będzie skutecznie chronione przez prawo.

Aczkolwiek, w przypadku nieuczciwego artysty który to sprzeda w niewłaściwej formie na wyłączność i tylko dla nich jeden utwór do 10 firm, 3 instytucji, 4 gmin to warto wiedzieć, iż w przypadku umowy bezwzględnie nieważnej strony są zobowiązane do zwrotu otrzymanych środków, rzeczy.

Jak wspomniałem temat jest oczywisty, aczkolwiek spotkałem się kiedyś z przypadkiem, iż prace nad bardzo dużym i bardzo drogim programem komputerowym (do ochrony programów komputerowych stosuje się prawo autorskie) było uzgodnione tylko poprzez przysłowiowy mail. Środki pieniężne w 70% zostały przekazane programistom aczkolwiek w momencie wdrożenia programu, powstał spór czy kupujący nabył zwykłą licencje na program, czy też zakupił go z prawem dalszej odsprzedaży. Czyli kto będzie mógł sprzedawać i zarabiać, niebagatelne sumy, na przygotowanym programie.

W przypadku gdy nie wiadomo na co dokładnie strony się umówiły, to gdy brakuje właściwej umowy i w odpowiedniej formie, kupujący może wywalczyć jedynie prawo do używania utworu (licencja) ale już bez wyłączności a tym samym bez prawa dalszej odsprzedaży powielanych kopi.

Powyższy tekst, jest przykładem na to, że jak nie wiadomo o co chodzi to chodzi o pieniądze. Wszak nie znając opisywanej reguły, możesz narazić się na naprawdę spore zaskoczenie planując zarabiać na programach, grafikach, logotypach… czyli utworach chronionych przez prawo autorskie.

Przykładowa umowa o sprzedaż autorskich praw majątkowych.

Jako tło do wpisu polecam projekt umowy o sprzedaż logo, aczkolwiek trzeba pamiętać, że umowa musi być fizycznie podpisana przez strony.

Reasumując

Początek XXI a podpisów cyfrowych w obrocie jest jak na lekarstwo. Trzeba więc pamiętać, iż pomimo całej cyfryzacji, papierowa wersja umowa z odręcznymi podpisami to w wielu wypadkach konieczność.

Papier nie gryzie. Potwierdza to jedna, ruda, Pani naukowiec :) i robi to z sporą dawką pozytywnej energii.

 

——————————————————————

podstawa prawna do sprzedaż autorskich praw majątkowych i udzielenia licencji wyłącznej:

Kodeks cywilny:

Art. 73. § 1. Jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej formę pisemną, czynność dokonana bez zachowania zastrzeżonej formy jest nieważna tylko wtedy, gdy ustawa przewiduje rygor nieważności.

§ 2. Jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej inną formę szczególną, czynność dokonana bez zachowania tej formy jest nieważna. Nie dotyczy to jednak wypadków, gdy zachowanie formy szczególnej jest zastrzeżone jedynie dla wywołania określonych skutków czynności prawnej.

Art. 78.  § 1. Do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Do zawarcia umowy wystarcza wymiana dokumentów obejmujących treść oświadczeń woli, z których każdy jest podpisany przez jedną ze stron, lub dokumentów, z których każdy obejmuje treść oświadczenia woli jednej ze stron i jest przez nią podpisany.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

Art. 53. Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Art. 67. 1. Twórca może udzielić upoważnienia do korzystania z utworu na wymienionych w umowie polach eksploatacji z określeniem zakresu, miejsca i czasu tego korzystania.

2. Jeżeli umowa nie zastrzega wyłączności korzystania z utworu w określony sposób (licencja wyłączna), udzielenie licencji nie ogranicza udzielenia przez twórcę upoważnienia innym osobom do korzystania z utworu na tym samym polu eksploatacji (licencja niewyłączna).

3. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, licencjobiorca nie może upoważnić innej osoby do korzystania z utworu w zakresie uzyskanej licencji.

4. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, uprawniony z licencji wyłącznej może dochodzić roszczeń z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych, w zakresie objętym umową licencyjną.

5. Umowa licencyjna wyłączna wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

fot. na wstępie postu: NobMouse, Flickr

Dodaj komentarz

  • RSS
  • napisz e-mail
  • Facebook
  • GoldenLine
  • Twitter